Search This Blog

હું સવાર ને રોજ પુછુ છું...

હું સવાર ને રોજ પુછુ છું...

સવાર તું રોજ પડે તો
તને વાગતું તો નથી ને.....??

સવાર કહે છે અરે પાગલ વાગે તો છે જ...............

પણ "જાકળ બની ને રડું છે એ કોઈ ને સમજાતું નથી.......