Search This Blog

ધર્મ

ધર્મ વાંચી નથી શકાતો
પણ અનુભવી શકાય છે.

gujarati sms


દાન અને સત્કર્મ ગુપ્ત રાખો

દાન અને સત્કર્મ જેટલા ગુપ્ત
રહે એટલા વધે છે.

gujarati sms

ઓછી જરૂરિયાત એટલી ખુશી વધારે

જે મનુષ્યની જેટલી ઓછી
જરૂરિયાત હોય છે, તે એટલો જ
ઈશ્વરની નજીક હોય છે.

Gujarati sms