Search This Blog

પ્રશ્ન પૂછવાનું બંધ ના કરો

વીતેલી કાલ થી શીખો, આજમાં
જીવો અને કાલ પર ભરોસો
રાખો. ધ્યાન રાખો કે પ્રશ્ન
પૂછવાનું બંધ કરતાં નહિ.

Gujarati sms