Search This Blog

મૌન એક તર્ક છે

મૌન એક એવો તર્ક છે જેનું
ખંડન કરવું અત્યંત મુશ્કેલ
હોય છે.

gujarati sms

પ્રસીધી અને જળ સમુદ્રી જળ સમાન છે. જેટલું વધારે ઈચ્છીએ એટલી વધારે તરસ લાગે.

પ્રસીધી અને જળ સમુદ્રી જળ
સમાન છે. જેટલું વધારે ઈચ્છીએ
એટલી વધારે તરસ લાગે.
-સ્વામી અનુભવાનંદ

Gujrati sms

સરસ જીવન એ છે કે જેમાં

સરસ જીવન એ છે કે જેમાં
જ્ઞાનનું માર્ગદર્શન હોય અને
પ્રેમ ની પ્રેરણા હોય.

gujrati sms